Aktuelne aktivnosti
etika.jpg

Specijalistička obuka „Etika za javne službenike”

Centar za bezbednosne studije, uz evropsku podršku, uspešno je realizovao poslednji ciklus specijalističke obuke „Etika za javne službenike”, 30. maja. Obuka je trajala četiri meseca, a stru . . . Opširnije...
Stručna grupa za etiku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Find us on Facebook

THE  CENTER — CENTAR

BIOGRAFIJE

 

Doc. dr Divna Vuksanović

Divna Vuksanović (Beograd, 1965) diplomirala je na Fakultetu dramskih umetnosti (Odsek: Pozorišna i radio produkcija) i Filozofskom fakultetu u Beogradu (Odeljenje za filozofiju). Magistar je teatrologije i doktor savremene filozofije i estetike. Predaje na predmetima: Menadžment u kulturi i Mediji masovnih komunikacija na Fakultetu dramskih umetnosti i Akademiji lepih umetnosti u Beogradu. Zamenik je direktora Instituta za pozorište, film, radio i televiziju; sekretar Estetičkog društva Srbije i urednica časopisa Kultura.Objavila preko šezdeset radova u naučnoj i stručnoj periodici.

 

mr Aleksandra Đorđević

Aleksandra Đorđević je rođena 1971. god. u Beogradu. Diplomirala je 1997. god. na Pravnom fakultetu u Beogradu. Na Srednjeevropskom univerzitetu u Budimpešti magistrilala je 2000. god. iz oblasti jugoistočnoevropskih studija. Do sada je objavljivala radove u stručnim publikacijama u SRJ na engleskom i srpskom jeziku, koji tretiraju tematiku Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, konflikata na području bivše SFRJ, i probleme rada nevladinog sektora u SRJ. Član je uređivačkog odbora "Policy Advocate", stručnog časopisa koji izdaje Centar za bezbednosne studije iz Beograda. U Centru za bezbednosne studije radi kao istraživač.

 

Jelena Gazivoda

Jelena Gazivoda, rođena je 13. maja 1973. godine u Beogradu. 1996. godine diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu, na krivično-sudskom smeru. Tokom studija bila je stipendista Republičke fondacije za razvoj i unapređenje naučnog i umetničkog podmlatka. Školske 1995/1996 bila je polaznik Beogradske otvorene škole (BOŠ). U periodu 1997-1999. radila je u Okružnom sudu u Beogradu, kao sudijski pripravnik. Nakon polaganja pravosudnog ispita zaposlila se u Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu. 1999/2000. bila je student Alternativne akademske obrazovne mreže. Na postdiplomskim je studijama smera za međunarodno privredno pravo, na Pravnom fakultetu u Beogradu. Specijalizirala je pravo Evropske unije. Njena istraživanja su vezana za međunarodno privredno i arbitražno pravo, međunarodno krivično pravo, komunitarno i medicinsko pravo. Prezentovala je radove na domaćim i stranim naučno-stručnim skupovima, a bila je i učesnik brojnih seminara i letnjih škola.

 

Dragan Stojović

 Rodjen u Podgorici 1970. godine. Osnovnu i srednju školu završio u Podgorici. Diplomirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, smjer medjunarodni odnosi 1995. godine. Trenutno na poslediplomskim studijama na Fakultetu političkih nauka na katedri za političko-ekonomske studije, naslov magistarske teze:"Uticaj medjunarodnih finansijskih institucija na tranzicione procese u SR Jugoslaviji". Od 1995. godine zaposlen ka istraživač-asistent u Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu, gdje je angažovan na većem broju naučno-istraživačkih projekata. Svoj naučno-istraživački rad usmjerio je na aktuelne probleme strukturne transformacije jugoslovenske privrede i mogućnosti njene tranzicije iz centralno-planske u modernu tržišnu ekonomiju uključivanjem u evropske integracione tokove i medjunarodne finansijske institucije. Profesionalno angažovan u jednom broju nevladinih organizacija u SR Jugoslaviji: Centar za bezbednosne studije i Medjunarodni naučni forum "Dunav-reka saradnje". Objavio veći broj naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima. Član je redakcija časopisa "Policy Advocate" i "DANUBIUS". Učestvovao na većem broj naučnih skupova i seminara u zemlji i inostranstvu. Govori engleski i italijanski jezik.

 

prof. dr Aleksandar Fatić

Prof. dr Aleksandar Fatić je rođen 1967. godine u Derventi. Predavao je i istraživao međunarodne odnose, kriminologiju, jurispridenciju i sociologiju na više svetskih univerziteta, uključujući Univerzitet Južne Australije u Adelejdu, Univerzitet Tasmanije u Hobartu, Karlov univerzitet u Pragu i Anglo-Američki koledž u Pragu. Zaposlen je kao viši naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu. Predsednik je Centra za bezbednosne studije i direktor Grupe za bezbednosnu politiku u istoj organizaciji. Član je uređivačkog odbora više stručnih časopisa i nacionalni ekspert Ujedinjenih nacija u oblasti borbe protiv korupcije. Autor je preko sto stručnih radova objavljenih u različitim časopisima i zbornicima širom sveta, kao i devet knjiga, od toga tri objavljene u Velikoj Britaniji. Redovan je predavač na međunarodnim skupovima iz oblasti međunarodnih odnosa i kriminalne politike.