Aktuelne aktivnosti
etika.jpg

Specijalistička obuka „Etika za javne službenike”

Centar za bezbednosne studije, uz evropsku podršku, uspešno je realizovao poslednji ciklus specijalističke obuke „Etika za javne službenike”, 30. maja. Obuka je trajala četiri meseca, a stru . . . Opširnije...
Stručna grupa za etiku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Find us on Facebook

THE CENTER — CENTAR

SAŽECI IZLAGANJA


Doc. dr Divna Vuksanović:
"Umeće pregovaranja: sistem kontrole ili "slobodna veština"


Saopštenje tretira temu pregovaranja s komunikološkog aspekta. Osim navođenja osnovnih konvencija pod kojima se pregovaranje u načelu ostvaruje, problematizovanje ovog procesa kreće se u rasponu od negativne manipulacije i uspostavljanja sistema kontrole tokom dijaloga neverbalnim sredstvima, sve do osvešćivanja samog procesa komunikacije, "raskrinkavanja" igara moći posredstvom uvođenja modela antiteze, i ostvarivanja značajnih komunikacijskih prednosti primenama tehnike "psihološkog aikida".


mr Aleksandra Đorđević:
"Ljudska prava kao predmet međunarodnih pregovora"


Od uspostavljanja Ujedinjenih Nacija kao okosnice sistema međunarodnih odnosa, dva su ključna dokumenta za međunarodno pregovaranje koje za svoj predmet ima ljudska prava. Ti bazični dokumenti koji određuju standarde o kojima se pregovara jesu Konvencija o građanskim i političkim pravima i Konvencija o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima - pravno hijararhijski najviši akti jer ih je donela Generalna Skupština Organizacije Ujedinjenih Nacija. Pristupanje konvencijama kroz proceduru potpisivanja način je demonstracije namere da se međunarodni standardi o ljudskim pravima uključe u unutrašnji pravni sistem jedne države, a ratifikacijom oni postaju obavezujuća norma unutrašnjeg prava. Takođe, međunarodna je državna obaveza da ona država koja je pristupila ovim konvencijama obaveštava međunarodnu zajednicu o stanju ljudskih prava u toj državi. Zbog takvih posledica fundamentalnog karaktera koje sobom povlači uključivanje u određeni sistem međunarodnih standarda, prihvatanje tih standarda je proces koji podrazumeva pregovaranje na raznim nivoima. Nivo međunarodnog pregovaranja o ljudskim pravima može biti u multilateralnoj ili bilateralnoj formi, i , po pravilu, je vezan za još neke teme, tako da se može razmatrati da li je pregovaranje samo sebi cilj ili je, pak, sredstvo, i u vezi sa tim određivati pristup u pregovaranju. Skorašnji primer bilateralnog pregovaranja o ljudskim pravima koji se po progresu i mogućem obimu posledica izdvaja od drugih, jeste pregovaranje između Kine i Sjedinjenih Američkih Država. Osnivanje Međunarodnog krivičnog suda prvog stalnog krivičnog međunarodnog tribunala, na međunarodnoj konferenciji u Rimu 1998. god. primer je multilateralnog pregovaranja na diplomatskoj konferenciji. Na koji način se tema ljudskih prava uključuje u međunarodne pregovore biće prikazano kroz usmeravanje analitičke pažnje na takve primere iz skorašnje prošlosti koji usled složenosti još uvek nisu privedeni kraju.


Jelena Gazivoda:
"Dipomatija u odnosima sa Haškim tribunalom"


Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (Haški tribunal) rezultat je diplomatske inicijative i napora u cilju obezbeđivanja primene i zaštite međunarodnog humanitarnog prava. Predstavlja ad hoc telo, ima ograničenu vremensku i teritorijalnu nadležnost i sudi za teške povrede međunarodnog humanitarnog prava, počinjene na prostorima bivše Jugoslavije počev od 01. januara 1991. godine. Haški tribunal predstavlja razvojni stadijum u nastojanjima međunarodne zajednice za ustanovljenjem stalnog krivičnog suda pri UN.


Dragan Stojović:
"Međunarodne finansijske institucije u funkciji ekonomske diplomatije"


Izučavanje diplomatije i savremenih međunarodnih odnosa nezamislivo je bez sagledavanja ključnih kretanja u međunarodnom ekonomskom okruženju, koje bitno determiniše opšta politička kretanja u međunarodnoj zajednici. Proces globalizacije i više nego ikad naglašena međuzavisnot između svih aktere u areni međunarodne politike, nameću neophodnost sagledavanja položaja i uloge međunarodnih finansijskih institucija u ovim procesima. Predavanje ima za cilj da ukaže na značaj ključnih međunaradnih finansijskih institucija, u prvom redu MMF i Svjetske banke, kao i regionalnih finansijskih institucija na kretanja u međunarodnoj ekonomiji danas. Pored evolutivnog osvrta i upoznavanja sa osnovnim mehanizmima rada ovih institucija, predavanje je usmjereno i na sagledavanje dosadašnjih aktivnosti ovih institucija u ovom dijelu Evrope, kao i na upoznavanje sa osnovnim oblicima i mehanizmima institucionalnih aranžmana i ulogom ovih institucija u tranzicionim procesima u post-socijalističkim zemljama.


Prof. dr Aleksandar Fatić:
"Diplomatija više koloseka"


Savremena diplomatija je kompleksan skup veština, institucionalnih i vaninstitucionalnih međunarodnih odnosa, koji se, za razliku od tradicionalne diplomatije, ne ograničavaju na formalne kontakte između predstavnika vlada različitih država. Današnja diplomatija je mnogo više diplomatija koja se odvija između predstavnika građanskih društava, neformalnih institucija, nevladinih organizacija, intelektualaca, analitičara i istraživača, nego diplomatija između dva ili više ministarstava inostranih poslova, koja se ostvaruje preko diplomatskih predstavništava u odnosnim državama.

To, međutim, nije jedina karakteristika savremene diplomatije, iako i iz ove karakteristike same proizlaze mnoge druge osobine diplomatskog komuniciranja. Neke druge osobine savremene diplomatije uključuju sve veći naglasak na multilateralnim odnosima u odnosu na bilateralne odnose, rastuću ulogu velikih međunarodnih organizacija za razliku od strogo međudržavnih pregovora, kao i sve veći uticaj procesa globalizacije na formiranje dnevnog reda za međunarodne pregovore.

Upravo iz ovih razloga, savremena diplomatija se naziva "diplomatijom više koloseka", u kojoj samo u relativno maloj meri učestvuju tradicionalni akteri, a sve više, i na sve više različitih nivoa, drugi, novi akteri, sa sopstvenim, novim metodologijama, interesima, pristupima i idejama. Svrha ovog predavanja biće da izloži najvažnije karakteristike savremene diplomatije više koloseka, njene najizraženije kontroverze, i konkretne načine na koje se ona može primeniti u jugoistočnoj Evropi.