Aktuelne aktivnosti
etika.jpg

Specijalistička obuka „Etika za javne službenike”

Centar za bezbednosne studije, uz evropsku podršku, uspešno je realizovao poslednji ciklus specijalističke obuke „Etika za javne službenike”, 30. maja. Obuka je trajala četiri meseca, a stru . . . Opširnije...
Stručna grupa za etiku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Find us on Facebook

Specijalistička obuka „Etika za javne službenike“

MATERIJAL ZA POLAZNIKE

I MODUL – TEME:
 • Šta je javno upravljanje a šta javna uprava? >>>
 • Horizontalne i vertikalne dimenzije javne administracije i odlučivanja - održivost dve ose integriteta. >>>
 • Kakav je odnos između legaliteta i integriteta - zašto se odlučiti za više kriterijume, zahteve? >>>
 • Definicije i shvatanja javnog upravljanja u tranzicionim društvima. >>>
DODATNI MATERIJAL

Aleksandar Fatić, „Osnovni principi etike i javna služba“, u: Dobrivoje Radovanović, Aleksandra Bulatović (ur.)
Korupcija, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Centar za menadžment, Beograd, 2005, str.147-180. >>>

Srđan Korać, „Reforma javne uprave u Srbiji: pitanje integriteta“,
Revija za bezbednost, 8/09, Centar za bezbednosne studije, Beograd, 2009, str.5-25. >>>

Aleksandar Fatić,
Uloga kazne u savremenoj poliarhičnoj demokratiji, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2010, str.13-74. >>>
II MODUL − TEME:
 • Deontološke etičke norme
 • Konsekvencijalistička etika
 • Subjektivni i objektivni moral >>>
 • Razvojne perspektive i etika >>> >>>
DODATNI MATERIJAL

Jovan Babić, „Etika i moral“,
Theoria, 2/2008, Srpsko filozofsko društvo, Beograd, vol.51, br.2, str.35-48. >>>

Ten, Č. L. „Džimova utilitaristička misija?“,
Theoria, 3/2011, Srpsko filozofsko društvo, Beograd, vol.54, br.3, str.117-118. >>>

Lawrence Summers, ″A Shocking Memorandum“,
The Economist, 1992, p.66. >>>
III MODUL − TEME:
 • Uzbunjivanje (Whistleblowing)
 • Profesionalna odgovornost i distribucija pravnih usluga

 • Obrnuta diskriminacija kao neopravdana 

 • Preferencijalni tretman >>>
DODATNI MATERIJAL

Bowen H. McCoy, ″The Parable of the Sadhu“,
Harvard Business Review, Vol.75, No3, May-June 1997, pp.54-61.

Aleksandar Fatić i Aleksandra Bulatović, ″
The Problem of Truth in War Crimes Trials“, Međunarodni problemi, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, Vol. LXIV, br.1, februar 2012, str. 34–52 .  >>>
IV MODUL − TEME:
 • Pojam moralne autonomije 

 • Pojam korporativne vrline >>>

 • Putevi razvoja karijere javnog službenika i stramputice koje pravi ugrožavanje integriteta 

 • Primena šeme konflikta interesa kao mehanizma kontrole integriteta u javnim službama >>>

 • Plate u javnom servisu i integritet - međunarodna pomoć i transparentnost u njenoj upotrebi u okviru tranzicionih promena javne službe

 • Etički problemi kod raspodele javne moći
DODATNI MATERIJAL

Džozef Raz, Etika u javnom domenu: ogledi iz moralnosti prava i politike, CID, Podgorica, 2005.

Dobrivoje Radovanović, Aleksandra Bulatović (ur.) Korupcija, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Centar za menadžment, Beograd, 2005.

Josip Kregar, Duško Sekulić, Slaven Ravlić, Zoran Malenica, Ranka Jeknić i Antonija Petričušić (urs), Izgradnja institucija: Etika i korupcija, Pravni fakultet sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2012.

Istraživanja Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) o integritetu iz 2010. godine
>>>