Aktuelne aktivnosti
etika.jpg

Specijalistička obuka „Etika za javne službenike”

Centar za bezbednosne studije, uz evropsku podršku, uspešno je realizovao poslednji ciklus specijalističke obuke „Etika za javne službenike”, 30. maja. Obuka je trajala četiri meseca, a stru . . . Opširnije...
Stručna grupa za etiku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Find us on Facebook

UPUTSTVO ZA PISANJE SEMINARSKIH RADOVA

Svi polaznici specijalističke obuke se mole da se prilikom izrade seminarskih radova pridržavaju utvrđenog roka za predaju i pravopisnih i tehničkih uputstava. Rad se predaje u elektronskom obliku, elektronskom poštom, uz jedan štampani primerak.

PRAVOPISNA UPUTSTVA

Od autora seminarskih radova se traži da se striktno pridržavaju pravopisa i gramatike srpskog jezika. Stoga preporučujemo da za razrešenje eventualnih gramatičkih i pravopisnih nedoumica koriste: Mitar Pešikan, Jovan Jerković i Mato Pižurica (prir.), Pravopis srpskoga jezika, Matica srpska Novi Sad, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1995, str. 18 –166. (ili novije izdanje).

Posebnu pažnju skrećemo na korišćenje znakova navoda, te s tim u vezi naglašavamo da se u srpskom pravopisu koriste donji i gornji navodnici — „ i ”, dok se u engleskom i drugim stranim jezicima (izuzev ostalih južnoslovenskih) koriste samo gornji navodnici — “ i “. Kada se unutar znakova navoda nalaze i dodatni navodnici treba to učiniti na sledeći način: „Uspostavljanje Srpske pravoslavne manastirske zajednice na Kosovu i Metohiji kao integralni deo sveobuhvatnog rešenja 'konačnog statusa' Pokrajine” — odnosno kada se piše na nekom od stranih jezika:‘ ’.
Kod korišćenja crte, bitno je razlikovati srednju i dugu crtu. Srednja crta (–) se npr. koristi prilikom označavanja broja stranica u fusnotama (npr. str. 22–55), dok se duga crta (—) koristi prilikom razdvajanja nezavisne i zavisne rečenice, odnosno kada veza između njih nije pokazana izričito rečima (npr. Bosna i Hercegovina se sastoji od dva entiteta — Federacije BiH i Republike Srpske). Brojevi koji sadrže više od pet cifara, radi preglednosti, treba da sadrže razmake bez tačaka — npr. 1 000 000.

TEHNIČKA UPUTSTVA

Seminarski radovi treba da budu pisani u Word formatu, kao i da sadrže između 15 i 20 stranica teksta, od 3 000 do 3 500 reči, prored 1,5. Između pasusa koristiti sledeći razmak (spacing - before 0 pt i after 6 pt). Početni red u svakom pasusu nikako ne uvlačiti tabulatorom – tab. Paginacija stranica treba da se nalazi u donjem desnom uglu.

Radove pisati korišćenjem fonta Times New Roman, veličina 12.

Rad treba da sadrži naslovnu stranicu na kojoj će se nalaziti ime i prezime polaznika, naslov rada, mesto, mesec i godina završetka izrade rada, uz korišćenje opcija center i bold. Podatke o imenu i prezimenu autora, kao i o mestu, mesecu i godini završetka rada pisati slovima veličine „14”, a naslov rada slovima veličine „18”.

Osnovni tekst rada, kao i fusnote treba da budu poravnati u skladu sa opcijom justify, dok podnaslovi treba da budu poravnati sa leve strane teksta, bez centriranja. Podnaslovi se pišu podebljanim tekstom bez kosih slova, a pod-podnaslovi, ako ih ima, kosim slovima normalne debljine.

U samom tekstu za naglašavanje se koriste kosa slova, ali strogo selektivo, a upotreba podebljanog fonta nikako ne dolazi u obzir.

Podnaslovi u radu se pišu zadebljano (Bold), a veličina slova je 12.

Sve strane reči u tekstu se navode u italic-u (npr. status quo, a priori, de facto, itd.). Strana imena u tekstu je potrebno pisati u srpskoj transkripciji, a potom ih u zagradi navesti i u izvornoj verziji — npr. Robert Hajden (Robert Hayden). U tekstu moraju biti data puna imena, nikako inicijali.

Izvori korišćeni u izradi seminarskih radova navode se u fusnotama koje je neophodno pisati na dnu strane, pomoću opcije Footnote. Broj fusnote stavlja se isključivo na kraju rečenice. Dakle, ne sme biti brojeva za fusnote u sredini rečenice, tako da u jednoj rečenici ima više fusnota. Takve fusnote neophodno je spojiti u jednu, te oznaku za nju staviti na kraj rečenice. Ne treba koristiti opciju za razdvajanje fusnota.

Podatke o korišćenom izvoru u fusnotama treba navesti u skladu sa sledećim pravilima:

a) Monografije

Puno ime i prezime autora, naslov monografije (u italic-u), naziv izdavača, mesto izdavanja, godina izdanja, str. ukoliko je izvor na srpskom jeziku, odnosno p. ukoliko se citira jedna strana izvora na engleskom ili pp. ukoliko se citira više stranica izvora na istom jeziku. Ukoliko se navodi više stranica od–do koristi se srednja crta (en dash), bez razmaka pre i posle (npr. pp. 22–50)

Kada se navodi priređeni zbornik radova na srpskom jeziku, stavlja se (ur.) ili (prir.) sa tačkom u oba slučaja. Sa druge strane, kada se radi o više urednika monografije na srpskom jeziku stavlja se (urs), bez tačke.

Ukoliko se navodi priređeni zbornik radova na engleskom jeziku, ako je zbornik priredilo više priređivača, iza imena priređivača se u zagradama stavlja (eds), bez tačke. Ako se radi o jednom priređivaču, stavlja se (ed.), sa tačkom.

Primeri:

Nikolaos D. A. Arvanites, Balkanski čvor, ANDA Info, Beograd, 2003, str. 17.

Duško Lopandić, Regional initiatives in Southeast Europe: multilateral cooperation programs in the Balkans, Institute of International Politics and Economics, Belgrade, 2001, pp. 24–32.

Theodor Winkler, Brana Marković, Predrag Simić & Ognjen Pribićević (eds), European Integration and the Balkans, Center for South Eastern European Studies, Belgrade & Geneva Centre for the Democratic Control of the Armed Forces, Geneve, 2002, pp. 234–7.

Ukoliko autor koristi izvore sa drugih južnoslovenskih jezika (bosanskog, hrvatskog i slovenačkog) čitava bibliografska jedinica se piše prema njihovom pravopisu i uz korišćenje latiničkog pisma.

Primer:

Jasna Bakšić-Muftić, ”Bosna i Hercegovina u regionalnom kontekstu: političko-pravni kontekst„, u: Amela Sejmenović, Milan Podunavac i Srđan Dvornik (urs), Vladavina prava, sigurnost u regiji i ljudska prava, Heinrich Böll Stiftung, Sarajevo, 2003, str. 49–60.

b) Članci u naučnim časopisima

Puno ime i prezime autora, naslov teksta (pod znacima navoda), naziv časopisa (u italic-u), broj toma, broj izdanja, mesto izdanja, str. ili pp. od-do. Brojevi stranica se odvajaju srednjom crticom (ne hifenacijom), bez razmaka. Ukoliko su neki podaci nepotpuni neophodno je to i naglasiti.

Primer:

Michael Levi, "The Organisation of Serious Crimes", in: Mike Maguire, Rod Morgan & Robert Reiner (eds), The Oxford Handbook of Criminology, Oxford University Press, Oxford, 2003, pp. 878–84. (pp. 878–9 ili p. 878).

Robert J. Bunker & John. R. Sullivan, "Cartel Evolution: Potentials and Consequences", Transnational Organized Crime, vol. 4, no. 2, Summer 1998, pp. 55–76.

v) Navođenje dokumenata

Navesti naziv dokumenta (pod znacima navoda), član, tačku ili stav na koji se autor poziva, časopis ili službeno glasilo u kome je dokument objavljen (u italic-u, broj toma, broj izdanja, mesto i godinu izdanja.

Primer:

„Rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija broj 1244”, Aneks 2, tačka 6, stav 3, Međunarodna politika, godina L, broj 1085-6, Beograd, oktobar–novembar 1999, Dokumenti, str. V-VII.

„Statut Autonomne Pokrajine Vojvodine”, Službeni list APV, br. 17/91, Novi Sad, 18. jun 1991, str. 1-14.

g) Članci u dnevnim novinama i časopisima

Navesti ime autora (ili inicijale ukoliko su samo oni navedeni), naslov članka — pod znacima navoda, ime novine ili časopisa (u italic-u) datum — napisan arapskim brojevima, broj strane/stranica.

Primer:

Dragan Ćuruvija, „Petog dana ponovo prekinuto suđenje za ubistvo premijera Zorana Đinđića: advokati Krsmanovića napustili sednicu”, Glas javnosti, 19. februar 2004, str. 9.

d) Navođenje izvora sa Interneta

Ime autora, naziv dela ili članka, puna Internet adresa koja omogućava da se do navedenog izvora dođe ukucavanjem navedene adrese, datum pristupanja stranici na Internetu, broj strane (ukoliko postoji i ako je prilog objavljen u PDF-u).

Primer:

Maureen Lewis, Who is Paying for Health Care in Eastern Europe and Central Asia?, IBRD & World Bank, Washington D.C, 2000, Internet, http://Inweb18.worldbank.org/eca/eca.nsf/Attachments/Who +is+Paying+for+Health+Care+in +Eastern+Europe+and+Central+ Asia/$File/Who+is+Paying+text.pdf, 14/09/2004, p. 3.

Nije dozvoljeno da Internet adresa u radu bude podvučena, te je neophodno istu označiti i uz pomoć opcije Remove Hyperlink dodatno urediti.

đ) Ponavljanje ranije navedenih izvora

Kada se pozivamo na izvor koji je već ranije navođen u tekstu posle drugih fusnota, obavezno treba staviti ime i prezime autora, naslov izvora, zatim op. cit. I na kraju broj strane (npr. Michael Levi, "The Organisation of Serious Crimes", op. cit., p. 879). Ibid. ili ibidem koristiti isključivo pri navođenju izvora navedenog u prethodnoj fusnoti, uz naznaku broja strane/stranica, ukoliko je novi navod iz tog izvora (npr. Ibid., str. 11).

Seminarski rad može sadržati tabele i druge priloge (poput geografskih karata, grafikona, i sl.) s tim što je neophodno da se navede njihov broj i potpun naslov (npr. Tabela br. 1: Pregled etničke strukture Kosova i Metohije od 1945. do 2005. godine ili Prilog br. 3: Karta naselja sa srpskim kulturnim spomenicima na Kosovu i Metohiji). Ukoliko je prilog preuzet od nekog drugog autora ili iz nekog dokumenta neophodno je ispod njega navesti izvor.

Seminarski rad treba da sadrži spisak korišćene literature. Bibliografske jedinice moraju biti sortirane prema azbučnom ili abecednom redu prvog slova u prezimenu autora, bez velikih slova u bibliografiji. Bibliografske jedinice moraju biti potpune i navedene prema već datim uputstvima za fusnote.